S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii:

naša cena 200,56 €
naša cena 120,05 €
bežná cena 92,00 €
naša cena 63,10 €

Najpredávanejšie

naša cena 7,77 €
bežná cena 35,65 €
naša cena 24,92 €
bežná cena 22,95 €
naša cena 16,03 €

Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky
Záručné a reklamačné podmienky
 

Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou FIVA INTERNATIONAL s.r.o.., (ďalej aj „ predávajúci“) a zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi  predávajúcim a kupujúcim pre reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie podľa zákona prepravca. Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie..), ktoré neboli zistené pri prevzatí tvaru zásielky, nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom), skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklmáce nebudú akceptované.

Pred uvedením výrobku do prevádzky je kupujúci povinný oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného výrobku a so záručnými podmienkami výrobku.

Záručná doba:

FIVA INTERNATIONAL s.r.o., zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč.zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Záručná doba začne plynúť dňom zakúpenia  tovaru (podľa §612 Obč.zákoníka) po dobu 24 mesiacov.

Postup pri uplatňovaní si reklamácie.

Reklamácie je nutné si uplatňovať na príslušnom predajnom mieste.

Zo strany kupujúceho je potrebné:

 • predložiť doklad o zaplatení výrobku
 • doručiť výrobok v hygienicky nezávadnom stave
 • jednoznačne popísať reklamovanú vadu výrobku
 • predložiť doklad o totožnosti reklamujúceho

Zo strany predajcu je potrebné:

 • spísať reklamačný protokol s uvedením  presného vyjadrenia reklamujúceho ohľadom reklamovanej vady
 • skontrolovať reklamovanú vadu a napísať  svoje vyjadrenie k reklamovanej vade
 • v prípade oprávnenej reklamácie prevziať tovar a urobiť  zápis o stave prevzatého tovaru
 • zreteľne na reklamačnom protokol uviesť dátum reklamácie a dátum vybavenia reklamácie ( lehota vybavenia reklamácie je podľa zákona max. 30 dní )
 • kópiu reklamačného protokolu odovzdať kupujúcemu

Vady, na ktoré sa záruka nevzťahuje:

 • vady, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie výrobku
 • vady, ktoré vznikli používaním iného paliva, ako doporučuje predajca
 • vady, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov o bezpečnosti pri používaní výrobku
 • vady, ktoré vzniknú neopatrným zaobchádzaním s výrobkom
 • vady, ktoré vzniknú nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom
 • vady, ktroré vzniknú hrubou nedbanlivosťou kupujúceho
 • vady, ktoré sú po záručnej lehote
 • vady, ktoré sú spôsobené prepravcom
 • vady, na ktoré bol kupujúci pri kúpe upozornený  a súčasne, ktoré boli dôvodom na zľavu z ceny tovaru.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

FIVA INTERNATIONAL, s.r.o., Krupinská 4, Košice 040 01, tel . : 055 381 24 35, e-mail: info@dekorstyl.sk

 
 
 
ZTc5NjhmNT