S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii:

bežná cena 26,27 €
naša cena 18,35 €
bežná cena 21,78 €
naša cena 15,19 €
naša cena 70,14 €

Najpredávanejšie

bežná cena 35,65 €
naša cena 24,92 €
bežná cena 22,95 €
naša cena 16,03 €
naša cena 7,77 €

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti s kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom inetrnetového obchodu  predávajúceho : www.e-biokrby.sk.

Predávajúci:

Názov spoločnosti: FIVA INTERNATIONAL, s.r.o
Sídlo: Krupinská 4, Košice 040 01
IČO: 46 383 999
DIČ DPH: SK 2023357259
Zapísaný v OR  Okr. Súd Košice I, spisova značka 2/Re/1665/2011, oddiel Sro, číslo vložky 28519/V

(ďalej len predávajúci

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim za účelom nákupu tovaru

(ďalej len kupujúci)

I. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v súlade      s dohodnutými podmienkami.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude používať iba k účelom, ktoré súvisia s realizovaním objednávky kupujúceho a nevyhnutnými obchodnými službami spoločnosti predávajúceho v rámci tejto objednávky a neposkytne ich  žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.
 3. Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v nasledujúcich prípadoch:
  • ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok voči predavájúcemu
  • ak doručovacia adresa je zjavne pochybná
  • ak  sa objednaný tovar už nevyrába alebo jeho dodávka je dočasne pozastavená.
  • ak opakovane inak porušuje platné obchodné podmienky
 4. Predávajúci je povinný  písomne potvrdiť kupujúcemu prijatie objednávky. V  prípade vzniknutých odchyliek voči dohodnutým podmienkam, predávajúci písomne informuje kupujúceho a je oprávnený požadovať písomné vyjadrenie kupujúceho k vzniknutým zmenám.

II . Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný  v objednávke uviesť predávajúcemu :  
  Fyzická osoba - meno a priezvisko, fakturačnú adresu a adresu doručenia,  telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, prevedenie, počet kusov. 
  Právnická osoba -  presný názov firmy,sídlo, kontaktnú osbu s telefonickým a  e-mailovým kontaktom, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačné údaje,názov tovaru, prevedenie, počet kusov, adresu doručenia.
 2. Kupujúci sa zaväzuje písomne informovať predávajúceho o všetkých zmenách, oproti pôvodným údajom v objednávke.
 3. Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar a uhradiť dohodnutú  sumu v zmysle obchodných podmienok.
 4. V prípade, že kupujúci odmieta prevziať objednaný tovar, má predávajúci právo  na úhradu nákladov spojených s dodávkou tovaru, alebo  ponechanie si zálohy.

III. Objednávka

 1. Kupujúci objednáva tovar na základe písomnej objednávky prostredníctvom elektronickej komunikácie, s tým, že v nej uvedie  všetky potrebné údaje týkajúce sa specifikácie a množstva tovaru, platby, fakturačných, doručovacích  a kontaktných údajov.
 2. Predávajúci potvrdí príjem objednávky a následne kontaktuje kupujúceho s informáciou o realizovaní objednávky.
 3. Objednávka sa stáva záväznou až po pripísaní zálohy  na účet predávajúceho, s výnimkou , ak sa  jedná o tovar, pri ktorom nie je potrebné zložiť zálohu. Vtedy je objednávka záväzná na základe prijatia a potvrdenia zaregistrovania objednávky predávajúcim.
 4. Kúpujúci môže svoju objednávku stornovať bez poplatku písomnou formou do 2 dní od dátumu potvrdenia objednávky predávajúcim, ktorý následne potvrdí zrušenie obbjednávky.

IV. Dodacie lehoty a doručenie

 1. Dodacia lehota začne plynúť odo dňa, kedy sa objednávka stane záväznou a jej maximálna dĺžka  neprekročí lehotu 8 týždňov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Doručenie je realizované kuriérskou službou na dobierku alebo si tovar kupujúci prevezme osobne na odbernom mieste
 3. Kupujúci je povinný  pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu za prítomnosti kuriéra. V prípade, že obal je porušený, má za povinnosť upozorniť na túto skutočnosť kuriéra a spísať s ním záznam o škode.

V. Cena a platobné podmienky

 1. Cena je stanovená podľa platného cenníka v čase objednávky
 2. Kupujúci uhrádza dohodnutú sumu na účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti kuriérskej spoločnosti, prip.predavájúcemu.
 3. Celková suma objednaného tovaru vrátane dobierky, je kupujúcemu vždy oznámená vopred

VI. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo so zákona o elektornickom obchode odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 2. Pri odstúpení od zmluvy do 14 dní, musí kupujúci predávajúceho informovať písomne o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorá musí obsahovať špecifikáciu tovaru, dátum nákupu a údaje potrebné na vrátenie sumy za tovar zníženej o náklady na dopravu.
 3. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak:
  • sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho
  • tovar, ktorý kupujúci už používal
  • tovar, ktorý kupujúci poškodil z dôvodu nedbanlivého zaobchádzania
 4. Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru do 14 dní, zabezpečiť tovar obalom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a zaslať tovar na vlastné náklady predávajúcemu.
 5. Predávajúci je povinný v prípade, že boli dodržané všetky podmienky pre vrátenie tovaru do 14 dní, zaslať kupujúcemu  náležitú finančnú úhradu.

                                                       VII. Ochrana pri spracovávaní osobných údajov

  1. Kupujúci zaslaním objednávky a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami, zaškrtnutím prisluchajúceho okna v objednávke,  predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch po dobu neurčitú. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom plnenia zákonných a daňových povinností. Sprostredkovateľská spoločnosť : SLOVDATA Computers s.r.o , Tajovského 1, Košice, IČO :31737161  SK20200557742.
  2. Kupujúci ďalej zaškrtnutím okna v objednávke pre prepravu, dáva súhlas k postúpeniu údajov ( meno a priezvisko, adresa, telefonický kontak a e-mail), nevyhnutných pre zrealizovanie doručenia tovaru kupujúcemu, jednej  zo  nasledujúcich sprostredkovateľských spoločností :SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, Bratislava, IČO: 31327222, DIČ DPH : SK2020295156,  TOPTRANS EU a.s., Na Priehon 50, Nitra, IČO : 36703923, DIČ DPH :SK2022296199,  Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Bratislava IČO : 31329217, IČO DPH : SK2020351993
  3. Registráciu a prevádzku e-shopu zabezpečuje spoločnosť : Bohemiasoft s.r.o., Rudolfolvská tř. 247/85, Čské Budějovice, IČO :28090403, DIČ CZ :CZ28090403
  4. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  5. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
  6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
  7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v ods. 1. týchto podmienok.
  8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
  9. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať  
   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
   b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

   1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
   2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
   3. účel spracúvania osobných údajov,
   4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
   5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

   c) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
   d) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
   e) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
   f) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
   g) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
   h) pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

  1. Právo kupujúceho podľa ods. 7. - bodu 5. a 6. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  2. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo

  a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
  c) u sprostredkovateľa podľa bodu "a" alebo "b" tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 4. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 5. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 6. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 7. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 1. až 3., 5 až ods. 8. týchto Obchodných podmienok a ods. 9. až 11. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.
 8. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 4. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 9. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16. a 17. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 10. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:SPS, Slovenská pošta, a.s.(kuriérna služba), prípadne iná kuriérna služba.

 

VIII. Záruka a servis

 1. Pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je záručná doba stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia alebo odoslania tovaru kupujúcemu.
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho
 3. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklámácii je kupujúci povinný  uhradiť náklady predávajúceho, ktoré vznikli pri riešení tejto reklamácie.
 4. Kupujúci stráca nárok  na záruku v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou, nedodržaním  pokynov na  montáž a obsluhu zariadenia. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie tovaru živelnou pohromou.
 5. Podmienky záruky sú obsiahnuté v reklamačných podmienkach.
 6. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že ped vyplnením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, a že s nimi súhlasí.
 2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 3. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. V znení neskorších úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 4. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadne spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu v elektornickej forme prostredníctvom elektronickej pošty a intrenetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 26.1.2019

 
 
 
YWQyNWZm